Zarządzenie Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Ośrodka Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 7/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2010 roku

 

w sprawie Regulaminu Ośrodka Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz § 51 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w związku z Uchwałą Nr 335 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2010 roku zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin Ośrodka Szkolenia Praktycznego Nauczycieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  2. Jednolity test Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 22 stycznia 2010 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2010

z dnia 23 lutego 2010 roku

 

Regulamin

Ośrodka Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Założenia ogólne

§ 1

  1. Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Ośrodkiem powołuje się w celu odbywania praktyk studenckich zawodowych i wolontariatu z zakresu pedagogiki oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i patologicznych.
  2. Działania Ośrodka ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży, organizowanie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
  3. Ośrodek jest jednostką ogólnouczelnianą.
  4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prorektor wskazany przez Rektora.

 

Zadania i formy działania

§ 2

  1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1)     organizowanie studenckich praktyk zawodowych w zakresie pedagogiki,

2)     udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży przychodzącym do Ośrodka w sytuacjach trudnych oraz pomoc w ich rozwiązywaniu,

3)     tworzenie i realizacja programów terapeutycznych, profilaktycznych i innych w zależności od potrzeb,

4)     organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z udziałem studentów i nauczycieli akademickich

5)     organizacja dzieciom i młodzieży zajęć artystycznych, tj.: taneczno-muzycznych, teatralnych, plastycznych, sportowych, komputerowych itp.,

6)     zapewnienie opieki dzieciom podczas pobytu w Ośrodku,

7)     tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

8)     tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce organizowana przez studentów (w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i patologicznych),

9)     organizowanie wykładów, szkoleń i kursów z udziałem przedstawicieli kultury i sztuki,

10) organizowanie zajęć integracyjnych kształtujących zasady współżycia społecznego,

11) prowadzenie własnej strony internetowej,

12) nawiązanie działań, współpracy oraz przygotowanie projektów, które mają na celu ubogacanie i rozszerzanie działalności Ośrodka z: rodzicami dzieci i młodzieży, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, instytucjami edukacyjnymi z zagranicy.

 

§ 3

Ośrodek, za zgodą Prorektora, może współpracować z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu na podstawie odrębnych umów.

 

Zarządzanie

§ 4

1.      Ośrodkiem kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora.

2.      Do zadań Kierownika należy:

1)     koordynowanie prac Ośrodka,

2)     zarządzanie majątkiem Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie zasadami i przepisami,

3)     zaliczanie studenckich praktyk zawodowych i wolontariatu,

4)     przygotowywanie ze studentami programów profilaktycznych, terapeutycznych, dydaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży przychodzących do Ośrodka,

5)     organizacja dyżurów studentów odbywających praktykę zawodową i wolontariat,

6)     planowanie rocznej i długookresowej działalności Ośrodka,

7)     składanie Rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przekazywanie bieżących informacji,

8)     pozyskiwanie sponsorów,

9)     reprezentowanie Ośrodka przed organami Uniwersytetu oraz na zewnątrz Uniwersytetu.

 

Mienie i finanse

§ 5

1.      Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie.

2.      Obsługę finansową Ośrodka prowadzi Kwestura Uniwersytetu, zgodnie z obowiązującymi na Uczelni zasadami.

 

Postanowienia końcowe

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.08.2011
Data publikacji:
03.03.2010 13:11
Data aktualizacji:
03.03.2010 13:11
Liczba wyświetleń:
2462
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz72010.pdf43.32 KB