Nr 363 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją EUROPE 2004 przy realizacji projektu „Eurogeneracja”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  363

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją EUROPE 2004 przy realizacji projektu „Eurogeneracja”

 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją EUROPE 2004 przy realizacji projektu „Eurogeneracja”.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do podpisania Porozumienia, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 363 Senatu UWM

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

Porozumienie o współpracy

zawarte w Olsztynie w dniu 24 lutego 2010 roku

 

pomiędzy

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, reprezentowanym przez prof. dr hab. Józefa Górniewicza – Rektora uczelni,

 

a Fundacją Europe 2004 z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 18 B reprezentowaną przez Ewę Kotus - Prezesa Zarządu.

 

§ 1

Strony zawierają porozumienie o współpracy przy realizacji projektu „Eurogeneracja”, który po akceptacji Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej NSRO Regionalnego w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ma być realizowany w 2010 roku w czterech województwach. „Eurogeneracja” to działania informacyjno-promocyjne prowadzone w szkołach średnich przez specjalistów z dziedziny pozyskiwania funduszy unijnych i idei Unii Europejskiej. W ramach projektu przewidziano produkcję filmu informacyjnego „Jestem Europejczykiem”, który wskaże korzyści wynikające z członkostwa Polski we Wspólnocie oraz dwanaście spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

§ 2

Na podstawie podpisanego porozumienia Rektor wyznaczy pracownika naukowego uczelni, który wesprze merytorycznie realizację projektu, a także weźmie udział w spotkaniach z młodzieżą w  dwunastu szkołach biorących udział w projekcie. Wszystkie koszty związane z realizacją projektu, w tym wynagrodzenie pracownika naukowego zostaną pokryte z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

§ 3

Porozumienie o współpracy przewiduje zgodę na wykorzystywanie logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego we wszystkich materiałach informacyjnych dotyczących realizowanego projektu. Uczelnia będzie partnerem naukowym projektu Fundacji Europe 2004.

 

§ 4

Porozumienie o współpracy w zakresie określonym w § 1, 2, 3 zostaje zawarte na czas określony, tj. do 10 grudnia 2010 roku.

 

§ 5

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednakowych egzemplarzach.

 

 

 

………………………………                                                                               ….………………………

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 10:45
Data aktualizacji:
14.08.2014 09:20
Liczba wyświetleń:
2767
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw363.pdf42.64 KB