Nr 365 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA   Nr  365

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 365 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 26 lutego2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM IM. JUSTUSA LIEBIGA W  GIESSEN, (NIEMCY)

A

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

 

Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen, reprezentowany przez Rektora – Prof. dr Stefana Hormuth, oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora- Prof. dr hab. Józefa Górniewicza, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, koordynator- prof. dr hab. Tomasz Janowski,

 

a ze Strony Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, koordynator- prof. dr Axel Wehrend.

 

Artykuł 2

  1. Obydwie uczelnie zgadzają się tworzyć ścisłe więzy w celu wspierania i promowania badań i kształcenia w dziedzinie nauk weterynaryjnych.  Współpraca ta wniesie wkład do złożonych wymogów w kształceniu akademickim lekarzy weterynarii.
  2. Zakres współpracy naukowo-badawczej: 

1)     Prowadzenie wspólnych badań nad poprawą dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska

2)     Wymiana studentów, pracowników naukowych i dydaktycznych w ramach programu ERASMUS

3)     Wzajemne wspieranie rozpraw naukowych

4)     Wymiana wiedzy naukowej a także materiałów audiowizualnych i innych materiałów   dotyczących medycyny weterynaryjnej

5)     Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi

 

Artykuł 3

1.      Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają koordynatorzy, wymienieni w Art. 1 niniejszego Porozumienia lub upoważnieni dziekani.

2.      Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: prowadzenie wspólnych badań, porównywanie doświadczeń, analizowanie i wprowadzanie wspólnych programów nauczania oraz rozwijanie wspólnych programów badawczych.

 

Artykuł 4

  1. Niniejsze Porozumienie nie powoduje zobowiązań finansowych.
  2. W razie potrzeby Strony będą zawierały odrębne Porozumienia.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim,
w dwóch egzemplarzach w języku niemieckim i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

 

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                                Uniwersytet im. Justusa Liebiga

w Olsztynie                                                              w Giessen

 

 

Podpis ____________________                        Podpis___________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                                       Prof. dr Stefan Hormuth

R E K T O R                                                                           R E K T O R   

 

Data____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 10:36
Data aktualizacji:
13.08.2014 13:42
Liczba wyświetleń:
2508
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw365.pdf48.83 KB