Nr 366 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Państwowym Uniwersytetem Rolniczo-Technologicznym TAVRIA Melitopol, Ukraina

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA   Nr  366

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Państwowym Uniwersytetem Rolniczo-Technologicznym TAVRIA Melitopol, Ukraina

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Rolniczo-Technologicznym TAVRIA Melitopol, Ukraina.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 366 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 26 lutego2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM ROLNICZO-TECHNOLOGICZNYM TAVRIA, MELITOPOL (UKRAINA)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora-Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Państwowy Uniwersytet Rolniczo-Technologiczny Tavria (TSAU), reprezentowany przez Rektora – Prof. Vladimira N. Kyurcheva, zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będą następujące Wydziały i koordynatorzy:

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, koordynator – dr Piotr Bórawski,

 

a ze Strony TSAU:

Wydział Międzynarodowy, koordynator - Vladimir Ternovsky,

Instytut Biznesu i Ekonomii, koordynator - Sergiy Grygoryev.

 

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

  1. Przeprowadzania wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony.
  2. Organizowania międzynarodowych  seminariów, konferencji i sympozjów.
  3. Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.
  4. Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron.
  5. Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

1.      Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy lub upoważnieni dziekani.

2.      2.Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Umowach wykonawczych.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku ukraińskim, w dwóch egzemplarzach w języku polskim i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technologicznego Tavria, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                               Państwowy Uniwersytet                                            w Olsztynie                                                   Rolniczo-Technologiczny Tavria

 

 

Podpis ____________________                        Podpis___________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                                       Prof. Vladimir N. Kyurchev

R E K T O R                                                                           R E K T O R

 

 

 

Data____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 10:02
Data aktualizacji:
13.08.2014 13:40
Liczba wyświetleń:
2473
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw366.pdf50.54 KB