Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.

 

Zarządzenie Nr 11

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 marca 2007 r.

 

w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.

 

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się zasady ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju, których treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Rektora UWM z dnia 19 marca 2007 r.

 

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikowi

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z tytułu podróży służbowych na terenie kraju

 

1. Należność z tytułu podróży służbowych na terenie kraju ustala się w oparciu o przepisy:

1) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2000 r. w sprawie ustalania wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm),

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

2. Wyjazd służbowy odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez uprawnioną osobę i zarejestrowanego w rejestrze prowadzonym przez jednostkę organizacyjną.

3. Rejestry wyjazdów służbowych prowadzone są przez wyznaczonego pracownika w jednostkach uprawnionych do delegowania pracowników według wzoru określonego w załączniku.

4. W przypadku rezygnacji z podróży służbowej po wydaniu polecenia wyjazdu służbowego w rejestrze dokonuje się o tym wzmianki wpisując słowo „anulowano” w kolumnie „uwagi”.

5. Polecenie wyjazdu służbowego powinno być czytelnie wypełnione i zawierać:

1) numer

2) dane osoby kierowanej,

3) miejsce pobytu,

4) czas, na jaki dokonuje się delegowania,

5) cel polecenia,

6) akceptowany rodzaj środka lokomocji,

7) datę wystawienia

8) podpis osoby posiadającej upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu jednostki kierującej pracownika.

6. W przypadku wyrażenia zgody na przejazd w podróży samochodem nie będącym własnością pracodawcy, osoba działająca w imieniu pracodawcy określa stawkę za jeden kilometr przebiegu, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.).

7. Należność z tytułu podróży służbowej przysługuje wyłącznie pracownikowi Uniwersytetu, którym nie jest, w świetle obowiązujących przepisów, osoba wykonująca umowę o dzieło, umowę zlecenie lub inną umowę zawartą na podstawie przepisów prawa cywilnego.

8. Podstawą wystąpienia o wypłacenie należności z tytułu podróży służbowej jest prawidłowo wypełniony druk polecenia wyjazdu służbowego wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty (bilety, faktury za noclegi, faktury za opłacenie kosztów szkolenia itp.) złożony w terminie 14 dni od zakończenia podróży.

9. Nie dokonuje się zwrotu należności z tytułu podróży służbowej w przypadku złożenia dokumentów po terminie, o którym mowa w ust. 8.

10. Polecenie wyjazdu służbowego musi zawierać potwierdzenie odbycia podróży służbowej dokonane w miejscu pobytu delegowanego pracownika.

11. Jeżeli osoba działająca w imieniu pracodawcy wyraziła zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym będącym własnością delegowanego pracownika, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.

12. Wypłata środków z tytułu podróży służbowej odbywa się:

1) w formie przelewu środków na osobisty rachunek bankowy delegowanego pracownika,

2) w kasie Uniwersytetu – dla osób nie posiadających osobistego rachunku bankowego.

13. Wypłata w formie, o której mowa w ust. 12 pkt. 2 dokonywana jest do rąk delegowanego pracownika za okazaniem dowodu tożsamości. Odbiór środków przez osobę trzecią wymaga upoważnienia z potwierdzonym notarialnie podpisem.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Planowania i Organizacji
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.03.2007
Data publikacji:
26.09.2007 08:04
Data aktualizacji:
26.09.2007 08:04
Liczba wyświetleń:
4966
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument