Nr 343 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym, Republika Białoruś

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA   Nr  343

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym, Republika Białoruś

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym, Republika Białoruś.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 342 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku


 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

BIAŁORUSKIM PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM TECHNOLOGICZNYM

(REPUBLIKA BIAŁORUŚ)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny (BGTU), reprezentowany przez Rektora – prof. Жарского Ивана Михайловича, zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, koordynatorzy – prof. dr hab. Ryszard Źróbek, dr Anna Banaszek,

a ze Strony BGTU:

Wydział Inżyniersko-Ekonomiczny, koordynatorzy – kierownik Katedry Organizacji Produkcji i Ekonomiki Nieruchomości Синяк Н. Г., docent Валетко В. В., asystent Соболевский А. С.

 

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.      Przeprowadzania wspólnych badań naukowych w zakresie tematyki związanej
z gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami

2.      Organizowania dwustronnych seminariów

3.      Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi

4.      Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron,

5.      Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników

 

Artykuł 3

1.      Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy lub upoważnieni dziekani.

1.      Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział
w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

2.      Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane
w Załącznikach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 4

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 5

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron.

 

Artykuł 6

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku polskim i w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim, przy czym teksty te posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 7

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 8

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor UWM i Rektor BGTU, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 9

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski        Białoruski Państwowy Uniwersytet

w Olsztynie                                                 Technologiczny

 

 

 

 

Podpis_________________________                          Podpis_________________________

Prof. dr hab. Józef Garniewicz                                       Prof. Иван Михайлович Жарский

Rektor                                                                       Rektor

 

 

Data _____________________                                  Data _____________________

 

 

Adresy Stron

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                               Учреждение образования

w Olsztynie                                                            «Белорусский государственный

ul. Michała Oczapowskiego 2                                    технологический университет»

Olsztyn, 10-720, Polska                                           ул. Сведлова 13а

Теl.: (48 89) 523 39 77                                            220050 Минск

Fax: (48 89) 523 34 77                                            Республика Беларусь

ebsite:www.uwm.edu.pl                                           Тел.: +375 172 26 14 32

Факс: +375 172 27 62 17

Website: www.bstu.unibel.by

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.01.2010
Data publikacji:
27.01.2010 12:57
Data aktualizacji:
18.08.2014 09:11
Liczba wyświetleń:
2532
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw343.pdf57.94 KB