Nr 342 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Narodowym „Politechnika Lwowska”, Ukraina

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA   Nr  342

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Narodowym „Politechnika Lwowska”, Ukraina

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Narodowym „Politechnika Lwowska”, Ukraina.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 342 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

 

UNIWERSYTETEM NARODOWYM „POLITECHNIKA LWOWSKA”

(UKRAINA)

 

A

 

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

 

Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”, reprezentowany przez Rektora – Prof. Yuriya Bobala oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora – Prof. dr hab. Józefa Górniewicza, zwane dalej „Stronami”, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

 

Ze Strony Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”, w realizacji Porozumienia uczestniczyć będą następujące Wydziały i koordynatorzy:

Instytut Mechaniki Inżynierskiej i Transportu, koordynator Zinoviy Stocko;

Instytut Budownictwa i Inżynierii Środowiska, koordynator Zinoviy Blikharskyy;

Instytut Energetyki i Systemów Sterowania, koordynator Orest Lozynskyy,

 

a ze Strony UWM:

Wydział Nauk Technicznych, koordynator – prof. dr hab. Janusz Piechocki.

 

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna w dziedzinie nauk technicznych dotyczyć będzie:

  1. Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony.
  2. Organizowania dwustronnych seminariów.
  3. Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.
  4. Publikacji wyników badań we właściwych wydawnictwach w Polsce i w Ukrainie.
  5. Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

  1. Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy lub upoważnieni dziekani.
  2. Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział
    w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Umowach Wykonawczych.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.


Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w językach polskim, ukraińskim oraz angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną.
Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 8

Wszelkie spory, mogące wynikać z niniejszej umowy, rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw – w toku postępowania ugodowego.

 

Artykuł 9

 

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Narodowy                                                   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski „Politechnika Lwowska”                                                               w Olsztynie

 

 

Podpis_______________________                               Podpis_______________________

Prof. dr hab. Józef Garniewicz                                                  Prof. Yuriy Bobalo

R E K T O R                                                                            R E K T O R

 

 

 

Data_______________________

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.01.2010
Data publikacji:
27.01.2010 11:54
Data aktualizacji:
18.08.2014 09:12
Liczba wyświetleń:
2683
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw342.pdf49.03 KB