Nr 341z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Medycznym w Kownie, Litwa

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 341

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Medycznym w Kownie, Litwa

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Kownie, Litwa.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 341 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

 

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE, (RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W KOWNIE, LITWA

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora-Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Uniwersytet Medyczny w Kownie, reprezentowany przez Rektora - Prof. Remigijusa Žaliūnasa, zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Nauk Medycznych , koordynator- Prof. Wojciech Maksymowicz,

 

a ze Strony Uniwersytetu Medycznego w Kownie:

wszystkie wydziały będące w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu.

 

Artykuł 2

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Medyczny w Kownie pragną współpracować w dziedzinach badań biomedycznych oraz innowacji w badaniach klinicznych oraz praktyce klinicznej.

Strony zgadzają się wspierać tę współpracę w obszarach będących we wspólnej sferze zainteresowań, takich jak:

·         wspólne projekty badawcze,

·         wymiana studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, doktorantów oraz pracowników naukowych,

·         wspólna organizacja seminariów, konferencji oraz warsztatów naukowych,

·         publikacji naukowych.

·         wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

1.      1.Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy lub upoważnieni dziekani.

2.      2.Celem wymiany pracowników naukowych będzie: udział w konferencjach naukowych
i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy
i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, doktorantów i studentów zostaną każdorazowo sprecyzowane w Umowach Wykonawczych.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim
i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną.
Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Uniwersytetu Medycznego w Kownie, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie                 Uniwersytet Medyczny w Kownie

 

 

Podpis ____________________                                    Podpis___________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                                       Prof. Remigijus Žaliūnas

R E K T O R                                                               R E K T O R  

 

 

Data____________________                                     Data____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.01.2010
Data publikacji:
27.01.2010 11:28
Data aktualizacji:
18.08.2014 09:47
Liczba wyświetleń:
2537
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw341.pdf46.85 KB