Nr 321 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  321

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Działając na podstawie § 100 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu w następującym brzmieniu:

 

  1. W § 48 dodaje się  ust. 3 w brzmieniu:

„3. W instytucie może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora instytutu. Zastępcę dyrektora instytutu powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu.”.

  1. § 49 otrzymuje brzmienie:

㤠49

  1. Kierowników jednostek, o których mowa w § 48 ust. powołuje Rektor na okres 5 lat.
  2. Kadencja kierownika jednostki rozpoczyna się 1 stycznia roku kalendarzowego a kończy 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja.
  3. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika jednostki w trakcie trwania kadencji nowy kandydat powoływany jest na okres do końca kadencji.
  4. Kierownikiem jednostki, o którym mowa w § 48 ust. 1 może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, dla której Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.
  5. Kierownikiem oddziału klinicznego lub zastępcą dyrektora instytutu może być osoba posiadająca tytuł lub stopień naukowy zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
  6. Prawo zgłaszania kandydata przysługuje dziekanowi i każdemu pracownikowi jednostki.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.01.2010
Data publikacji:
26.01.2010 13:58
Data aktualizacji:
19.08.2014 08:56
Liczba wyświetleń:
3318
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw321.pdf39.61 KB