Zarządzenie Nr 1/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2009 roku w spr

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 1/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących studentowi, doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

  1. W Zarządzeniu Nr 43/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących studentowi, doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zasad ustalania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  2. Jednolity tekst Załącznika Nr 1, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik  do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 12 stycznia 2010 roku

 

 

Załącznik Nr 1

do Zasad ustalania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi

 oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań

na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

 

 

Pieczątka jednostki organizacyjnej

 

 

POTWIERDZENIE POBYTU

(Podać daty przybycia, wyjazdu oraz liczbę

noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt).

Adnotacje te zaopatrzyć pieczęcią i podpisem.

 

 

POLECENIE  WYJAZDU

NR ........................

 

 

na wezwanie - zaproszenie*)

nr ..................................

z dnia ..........................................

dla...................................................................

(imię nazwisko)

.......................................................................

.......................................................................

Nr umowy/nr albumu studenta/nr legitymacji doktoranta*

do ..................................................................

......................................................................

na czas od ....................... do ..........................

w celu ............................................................

......................................................................

......................................................................

 

 

 

 

środek  transportu

 

...........................................................................

 

 

....................      ...........................................

data                            podpis zlecającego wyjazd

 

 

WYJAZD

PRZYJAZD

Środek transportu

Koszty przejazdu

miejscowość

data

godz.

miejscowość

data

godz.

zł.

gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-k sprawdzono pod względem

 

 

Ryczałt na dojazdy

 

 

merytorycznym oraz stwierdzono wykonanie polecenia wyjazdu

 

 

…………        ………….

data

podpis

formalnym

i rachunkowym

 

 

 

 

…………        ………….

data

podpis

 

Razem przejazdy, dojazdy

 

 

 

Diety

 

 

 

Noclegi wg rachunków

 

 

 

Noclegi - ryczałt

 

 

 

Zatwierdzono na zł. ………………..……….. słownie zł. ……………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………

 

 

………………             …………………………………….

data               podpisy zatwierdzających

 

Słownie złotych ogółem:

 

 

 

Kwituję odbiór kwoty zł. ……………………….

Słownie zł. ……………………………...…………

………………………………………………………..

……………………………………….……………….

 

 

 

…………………       ………………………

data                        podpis

 

Załączam  ………………. dowodów

Niniejszy rachunek przedkładam

 

 

……………………….       ……………………………

data                             podpis

                   

 

* niepotrzebne skreślić

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.01.2010
Data publikacji:
14.01.2010 08:34
Data aktualizacji:
14.01.2010 09:22
Liczba wyświetleń:
4103
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz nr 1.pdf37.12 KB
Załącznik Nr 160.5 KB