Nr 319 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 319

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodo-wym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 319 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

A

SUMSKIM NARODOWYM UNIWERSYTETEM ROLNICZYM

 

Preambuła

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), Rzeczpospolita Polska, reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Józefa Górniewicza i Sumski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Ukraina, reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Volodomyra Ladykę, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie. W tym celu stanowi się, co następuje.

 

Artykuł 1

1.      Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będą następujące Wydziały i koordynatorzy:

Wydział Bioinżynierii Zwierząt, koordynator – Dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM,

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, koordynator – Prof. Janusz Gołaszewski,

Wydział Prawa i Administracji, koordynator - Prof. dr hab. Bronisław Sitek,

 

a ze Strony Sumskiego Narodowego  Uniwersytetu Rolniczego:

Wydział Prawa, koordynator - Dr Svitlana Zapara

i inne wydziały będące w strukturze organizacyjnej niniejszego Uniwersytetu.

 

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1)     Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony

2)     Informowania się wzajemnie o organizowanych przez siebie kongresach, dyskusjach i spotkaniach naukowych, seminariach, a ponadto do wymiany dokumentów i publikacji będących rezultatami tych działań.

3)     Popierania uczestnictwa nauczycieli akademickich w kursach, konferencjach, seminariach i kongresach organizowanych przez Strony Porozumienia, zgodnie z rocznymi protokołami wykonawczymi.

4)     Popierania wymiany kadry akademickiej w określonych przez Strony okresach.

5)     Popierania wymiany studentów w określonych przez Strony okresach zgodnie z zasadami obowiązującymi w każdym z uniwersytetów.

6)     Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

 

Artykuł 3

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, zostaną każdorazowo sprecyzowane w umowach wykonawczych.

 

Artykuł 4

 

W celu realizacji postanowień Porozumienia, Strony zamierzają korzystać ze środków finansowych ze źródeł lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

 

Artykuł 5

 

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

 

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron.

 

Artykuł 7

 

Niniejsza Umowa została sporządzona w sześciu egzemplarzach- po dwóch egzemplarzach w języku ukraińskim, polskim i angielskim, przy czym wszystkie te teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 8

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

 

Artykuł 9

 

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                    Sumski Narodowy Uniwersytet

            w Olsztynie                                                              Rolniczy

 

 

 

Podpis_________________________           Podpis_________________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                           Prof. dr hab. Volodomyr Ladyka

            R E K T O R                                                                 R E K T O R 

 

 

 

Data _____________________                         Data­_______________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2009
Data publikacji:
02.12.2009 14:53
Data aktualizacji:
19.08.2014 08:57
Liczba wyświetleń:
2700
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW319.PDF47.56 KB