Nr 284 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym, Republika Białoruś, Mińsk

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 284

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 września 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym, Republika Białoruś, Mińsk

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym, Republika Białoruś, Mińsk.

 

§ 2

Tekst aneksu do Porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 284 Senatu UWM

z dnia 25 września 2009 r.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

BIAŁORUSKIM UNIVERSYTETEM PAŃSTWOWYM

(REPUBLIKA BIAŁORUŚ, MIŃSK)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora-Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Białoruski Uniwersytet Państwowy (BUP), reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Sergey V. Ablameyko, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Matematyki i Informatyki, koordynator - Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski,

 

a ze Strony BUP:

Wydział Fizyki, koordynator - Prof. dr hab. Ilya D. Feranchuk.

 

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.      Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony,

2.      Organizowania dwustronnych seminariów,

3.      Wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi,

4.      Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron,

5.      Wymianę publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

1.      Strony będą prowadzić wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia będą przygotowywane i wysyłane przez koordynatorów, wymienionych w Art. 1 niniejszego Porozumienia, natomiast decyzje związane z wymianą pracowników będą podejmowali rektorzy.

2.      Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: prowadzenie wspólnych badań naukowych, udział w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Umowach wykonawczych.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim i dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie              Białoruski Uniwersytet Państwowy

 

 

Podpis ____________________                                     Podpis___________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                                      Prof. dr hab. Sergey V. Ablameyko

R E K T O R                                                                           R E K T O R  

 

Data____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2009
Data publikacji:
13.10.2009 13:27
Data aktualizacji:
19.08.2014 09:44
Liczba wyświetleń:
3072
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr284.pdf48.38 KB