Nr 277 z dnia 25 września 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 277

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 września 2009 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim, wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W § 2 dodaje się ust. 3:

 „2. Nauczycielowi akademickiemu dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu inną, niż określone w ust. 2, kierowniczą funkcję w projekcie badawczym, Rektor może obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości nie mniejszej niż określone w ust. 2, po przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji projektu i kosztów wynikających z obniżenia pensum.”

 

  1. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. na wniosek dziekana wydziału i za zgodą prorektora ds. kształcenia stosuje się przelicznik 2:

1)     do zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku obcym (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów),

2)     do godzin obliczeniowych, określonych w § 6 ust 1 i 3 Uchwały Nr 180 Senatu UWM z dnia 29 maja 2009 roku, z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej studenta obcokrajowca,

3)     do godzin obliczeniowych, określonych w § 6 ust 2 Uchwały Nr 180 Senatu UWM z dnia 29 maja 2009 roku, z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta obcokrajowca wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako ”pracownia magisterska”.”

 

  1. W § 4 dodaje się ust. 6:

„6. Za przygotowanie doktorantów do egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w grupie uczestników studiów doktoranckich o liczebności mniejszej niż 12 osób stosuje się przelicznik - n/12 x 30 (n – oznacza liczbę uczestników studiów doktoranckich) godzin dydaktycznych.”

 

  1. W § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Z tytułu pełnienia funkcji wydziałowego koordynatora w ramach programu ERASMUS rektor na wniosek dziekana może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu – 5 + n (n – oznacza liczbę studentów realizujących studia w ramach programu ERASMUS) godzin obliczeniowych rocznie.”

 

  1. W § 6 dodaje się ust. 10:

„10. Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej studenta na kierunkach artystycznych, która składa się z pracy teoretycznej oraz dzieła artystycznego – dziekan za zgodą rady wydziału może zaliczyć dodatkowo za każdą pracę osobie prowadzącej pracownię artystyczną:

1)     3 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracowni magisterskiej,

2)     2 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracowni licencjackiej.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2009
Data publikacji:
13.10.2009 12:59
Data aktualizacji:
19.08.2014 10:14
Liczba wyświetleń:
3323
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr277.pdf43.36 KB