Nr 269 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 269

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 września 2009 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 100 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

a)     „Zasady udostępniania logo Uniwersytetu lub stosowania przez jednostki Uniwersytetu odrębnych znaków graficznych i barw określa Rektor”,

2)     w § 12 ust. 1:

a)     dodaje się pkt. 4a w brzmieniu:

„4a) przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego z wydziału, który posiada największą liczbę nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego”,

b)     w pkt. 6 cyfrę „5” zastępuje się cyfrą „3”,

c)     pkt. 7 otrzymuje brzmienie;

„7) przedstawiciele studentów i doktorantów, przy czym z grupy studentów nie mniej niż po jednym z każdego wydziału oraz co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów”,

d)     dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

„ 8) jeden przedstawiciel jednostek międzywydziałowych.”,

3)     w § 12 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) studentów i doktorantów co najmniej 20%, nie mniej niż po jednym przedstawicielu każdego wydziału oraz co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów, przy czym liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uniwersytecie,”

4)     w § 12 ust. 4 pkt. 3 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

5)     w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenia Senatu zwołuje i przewodniczy im Rektor lub prorektor wskazany przez Rektora do pełnienia funkcji pierwszego zastępcy, zaakceptowany przez Senat.”

6)     w § 15:

a)     dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pomiędzy posiedzeniami Senatu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uchwały mogą być podejmowane poprzez oddanie głosu za lub przeciw uchwale przesłanej członkom Senatu elektronicznie. Oddanie głosu odbywa się drogą elektroniczną lub na piśmie.”

b)     w ust. 2 skreśla się wyrazy „w aktach prawnych Uniwersytetu oraz ”,

7)     w § 37:

a)     w ust. 1 dodaje się „ i 1b”,

b)     dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Na wydziale mogą być tworzone ośrodki jako jednostki organizacyjne wydziału realizujące zadania na rzecz studentów oraz jednostek organizacyjnych wydziału i Uniwersytetu.”

8)     w § 43:

a)     w ust. 1 wyraz „Główna” zastępuje się wyrazem „Uniwersytecka”,

b)     w ust. 2 wyraz „Główna” zastępuje się wyrazem „Uniwersytecka”,

c)     w ust. 3 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

d)     w ust. 4 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

9)     w § 44:

a)     w ust. 2 pkt.1 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

b)     w ust. 2 pkt. 3 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

c)     w ust. 3 pkt. 3 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

d)     w ust. 3 pkt. 4 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

10) w § 52:

a)     w ust. 1 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

b)     w ust. 2 wyraz „Główną” zastępuje się wyrazem „Uniwersytecką”,

c)     w ust. 3 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

d)     w ust. 4 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

e)     w ust. 5 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

11) w § 65 w ust. 6 wyraz „Głównej” zastępuje się wyrazem „Uniwersyteckiej”,

12) w § 90 ust. 2 w ust. 1 wyraz „Główną” zastępuje się wyrazem „Uniwersytecką”,

13) w Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik Nr 4 do Statutu dokonuje się następujących zmian:

a)     w § 4 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wybór przeprowadza się na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję wyborczą, opatrzonych pieczęcią Uniwersytetu, z naniesionymi przez nią imionami i nazwiskami kandydatów oraz kratką przed nazwiskiem kandydata.”

b)     w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Głosowania są tajne i dokonywane są przez postawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos”,

c)     w § 4 ust. 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na której zaznaczono nazwiska większej liczby kandydatów niż liczba wybieranych kandydatów”,

d)     w § 4 ust. 6 w zdaniu pierwszym przed wyrazami „przeprowadza się drugą” dodaje się „z zastrzeżeniem ust. 8”,

e)     w § 4 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Jeżeli na karcie do głosowania znajduje się tylko jedno nazwisko i zgłoszony kandydat nie uzyskał w pierwszym głosowaniu wymaganej liczby głosów, komisja wyborcza zarządza nowe wybory i wyznacza ich termin.”

f)       w § 5 w ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje się „ roboczych od dnia dokonania czynności powodującej, zdaniem odwołującego się, naruszenie ordynacji”

g)     w § 7 w pkt. 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 10 w brzmie-niu:

„10. Organizowanie wspólnych dla wszystkich kandydatów spotkań z wyborcami nie później niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem wyborów.”

h)     § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Zebranie Kolegium Elektorów do wyboru prorektorów może odbyć się w dniu wyboru Rektora. Uczelniana Komisja Wyborcza podaje właściwą informację na ogłoszeniu w sprawie zebrania Kolegium Elektorów do wyboru Rektora.

2. Wybór każdego prorektora odbywa się oddzielnie.

3. Do wyborów prorektorów mają zastosowanie przepisy regulujące wybór Rektora.”

i)        w § 20 ust. 1 w pkt. 5 po wyrazie „doktorantów” dodaje się z udziałem przedstawiciela uczelnianej komisji wyborczej.”,

j)       w § 23 ust. 1 po wyrazie „jednoosobowego” dodaje się „lub w przypadku konieczności uzupełnienia składu organu kolegialnego”,

k)      w § 23 ust. 3 po wyrazie „głosów” dodaje się „wymaganą odrębnymi przepisami”,

l)        w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obowiązek przedłożenia właściwej komisji wyborczej informacji o wygaśnięciu mandatu spoczywa na osobie uprawnionej, na podstawie odrębnych przepisów, do zwołania posiedzenia organu kolegialnego”.

§ 2

1)     Przepis § 1 pkt. 2a obowiązuje do końca kadencji 2008-2012.

2)     Przepis § 1 pkt. 2b obowiązuje od kadencji 2012-2016.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2009
Data publikacji:
13.10.2009 11:54
Data aktualizacji:
19.08.2014 10:27
Liczba wyświetleń:
3937
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument