Nr 151 Senatu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2010 r.

 

UCHWAŁA NR 151

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2010 r.

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

§1

1.      Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

2.      Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia – magisterskie w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

3.      Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.

§2

Tryb rejestracji kandydatów:

1.      Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.

2.      Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

3.      Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

1)       wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,

2)       wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,

3)       dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),

4)       dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”),

5)       dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej (dotyczy kandydatów na studia  pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej),

6)       dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej zaświadczenia Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą).

4.      W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

5.      Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

6.      Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

7.      Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.

8.      Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

9.      W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.

10.  Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata
z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

11.  Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.

12.  Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, który określa tabela 3.

§3

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

1.      Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A-1K do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-7 niniejszego paragrafu.

2.      Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1G do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3.      Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking)        sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4.      Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu   egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

5.      Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1K, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów – do obliczenia wyniku % punktów z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

6.      Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

7.      Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości, zawierającym wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1A-1K złożonych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia sumy %  punktów        uwzględnia się:

a.      wynik poziomu rozszerzonego, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 5, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie 30 i powyżej 30% punktów,

b.      wynik poziomu podstawowego, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu składany na poziomie rozszerzonym, złożony został z wynikiem poniżej 30% punktów oraz jeżeli wynik poziomu podstawowego jest równy lub wyższy od wyniku poziomu rozszerzonego obliczonego wg zasady określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§4

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

1.      Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A-1K do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-8 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 3 uchwały.

2.      2Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) średniej uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1G do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3.      Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4.      Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały.

5.      Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

6.      W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.

7.      W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

a.      Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

b.      W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

§5

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim).

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

§6

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 299 Senatu Uniwersytetu z 9 maja 2008 r.

 

§7

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim).

1.      Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

2.      Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

a)           w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

   na kierunkach/makrokierunkach: akwakultura i bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, dietetyka, inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka,

   na kierunku lekarskim – przedmioty: biologia i chemia lub fizyka lub matematyka,

   na kierunku: filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

   na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika – przedmioty: matematyka i fizyka,

   na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia,

   na kierunkach: fizyka techniczna, informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka,

   na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski,

   na kierunku: filologia (sp. filologia germańska) – przedmioty: język polski i język niemiecki,

   na kierunku: filologia (sp. filologia angielska, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim, sp. filologia ukraińska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski,

b)     w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu  wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

   na kierunku: architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka,

   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,

   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski.

3.      Egzaminy oceniane są w skali 1-6.

4.      Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy  kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

5.      Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

6.      Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 12 lipca 2010 r.

§8

1.      W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.

2.      W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i 4 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 3 uchwały stosuje się odpowiednio.

§9

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.      Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (egzaminy praktyczne oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w §2 - §8 uchwały.

2.      Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników 1A-1K do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 3 oraz §2-8 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

3.      Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

4.      Do limitu wliczani są również kandydaci przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad).

5.      Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach  rekrutacji jednoczęściowej i dwuczęściowej nastąpi – 15 lipca 2010 r.

 

§10

Egzaminy wstępne – praktyczne 

Terminy egzaminów wstępnych (praktycznych) oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

1.      Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

2.      Wyniki egzaminów praktycznych oceniane są w skali 2-5.

3.      Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.

4.      Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.      Za pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach, o których mowa w §3 ust.2-4 oraz §4 ust.2-4 uznaje się ocenę – dostateczny.

 

§11

1.      Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a.      podanie (na formularzu),

b.      świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

c.      orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

d.      fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

e.      trzy fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

f.       kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

2.      Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji - tabela 3, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.      W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.

4.      Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

§12

Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim

1.      Studia przeznaczone są dla obcokrajowców.

2.      Osoba posiadająca podwójne obywatelstwo, w tym jedno polskie, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, w którym deklaruje, że przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego i realizacji studiów w statusie obcokrajowca. Oświadcza również, że nie będzie rościła praw do ubiegania się o przyznanie świadczeń przewidzianych odrębnymi przepisami dla obywateli polskich.

3.      Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości zarządzeniem Rektora UWM.

4.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

5.      Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na anglojęzyczne studia na kierunku lekarskim wymagane są następujące dokumenty:

a.      podanie na ustalonym formularzu,

b.      potwierdzenie obywatelstwa na ustalonym formularzu,

c.      kserokopię świadectw szkolnych zawierających oceny z wymaganych przedmiotów w języku ojczystym kandydata potwierdzone przez notariusza lub przez szkołę oraz ich tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy      świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),

d.      kserokopię paszportu.

Formularz podania będzie dostępny na stronie internetowej UWM. Po wypełnieniu formularza i  podpisaniu należy go dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w terminie do 31 maja 2010 r.  Terminem decydującym jest data ich wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

6.      Kryterium kwalifikacji stanowi wynik egzaminów wstępnych – pisemnych. Kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów z dwóch przedmiotów – chemii i biologii lub fizyki. Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest posiadanie na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie ocen z wyżej wymienionych przedmiotów. 

7.      Na podstawie wyników egzaminów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

8.      Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązane są dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  następujące dokumenty:

a.      oryginalne świadectwo maturalne zalegalizowane lub z apostille,

b.      trzy podpisane fotografie oraz zdjęcie w formie elektronicznej,

c.      zaświadczenie lekarskie,

d.      kserokopie aktu urodzenia poświadczoną przez notariusza,

e.      dowód uiszczenia opłaty za wpisowe oraz jednotygodniowy kurs przygotowawczy,

f.       podpisany egzemplarz umowy,

g.      podpisany egzemplarz faktury oznaczony jako kopia.

9.      Terminy związane procedurą rekrutacyjną:

a.      składania dokumentów aplikacyjnych: do 31 maja 2010 roku.

b.      składania egzaminów pisemnych z przedmiotów: chemia i biologia lub fizyka: od 10 czerwca 2010 r.  do 12 czerwca 2010 r.

c.      złożenia pozostałych dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów: do 02 sierpnia 2010 roku.

d.      wniesienia opłaty wpisowej: do 02 sierpnia 2010 roku.

 

§13

Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A. Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia, o specjalności filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 2.

2.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunku architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowi egzamin praktyczny – wykonanie krótkiego zadania projektowego w technice trwałej oraz wynik studiów – bez wyrównania do pełnej oceny. Do rankingu wyniku studiów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3.      Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

4.      Każdą pracę egzaminacyjną oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

5.      Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

6.      Na kierunku architektura krajobrazu wyniki egzaminu praktycznego oceniane są w skali 2-5.

7.      Na kierunku filologia o specjalności filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów – bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

8.      Terminy egzaminów oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

B. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku (poza wymienionymi w § 13 A ust. 1 i 2 oraz § 13 B ust.2 i 3) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalności filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalnościach filologia rosyjska oraz filologia ukraińska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

4.      Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

a) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

b) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

5.      Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

§14

1.      Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

a.      podanie (na formularzu),

b.      świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną

c.      kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

d.      dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

e.      odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

2.      Dokumenty należy złożyć w terminie od 28 czerwca 2010 r. do 7 lipca 2010 r.

 

§15

1.     Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

b) fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,

c) trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL.

2.      Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji - tabela 3, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.      W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.

4.      Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

§16

1.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d) organizacja egzaminu wstępnego,

e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania,

g) przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.       Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

b) organizacja opracowania zagadnień na egzamin praktyczny i pisemny,

c) rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

§17

1.      Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,  w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2.      Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.      Decyzja rektora jest ostateczna.

§18

Harmonogram rekrutacji określa tabela 3.

§19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

 

§20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2010 r.

 

 

Załącznik 1A

Lp.

Kierunek studiów/Makrokierunek

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny***

6. Język polski

7. Matematyka

2

Bioinżynieria produkcji żywności

3

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

4

Ochrona środowiska (OW)

5

Ochrona środowiska (KS)

6

Ogrodnictwo

7

Rolnictwo

8

Rybactwo

9

Technika rolnicza i leśna

10

Technologia żywności i żywienie człowieka

11

Towaroznawstwo

12

Zootechnika

Lp.

Kierunek studiów/Makrokierunek

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Bioinżynieria produkcji żywności

3

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

4

Ochrona środowiska (OW)

5

Ochrona środowiska (KS)

6

Ogrodnictwo

7

Rolnictwo

8

Rybactwo

9

Technika rolnicza i leśna

10

Technologia żywności i żywienie człowieka

11

Towaroznawstwo**

12

Zootechnika

*        w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**      na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny   z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****   lub fizyka z astronomią

 

Załącznik 1B

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy  % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej)

1

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny***

6. Matematyka

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Energetyka

4

Inżynieria chemiczna i procesowa

5

Inżynieria bezpieczeństwa

6

Inżynieria środowiska

7

Mechanika i budowa maszyn

8

Mechatronika

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Energetyka

4

Inżynieria chemiczna i procesowa

5

Inżynieria bezpieczeństwa

6

Inżynieria środowiska

7

Mechanika i budowa maszyn

8

Mechatronika

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****lub fizyka z astronomią

 

Załącznik 1C

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Administracja

1. Geografia

2. Historia

3. Język polski

4. Język obcy nowożytny***

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

2

Bezpieczeństwo wewnętrzne

3

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

4

Ekonomia

5

Historia

6

Politologia

7

Prawo

8

Stosunki międzynarodowe

9

Zarządzanie

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Bezpieczeństwo wewnętrzne

3

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

4

Ekonomia

5

Historia

6

Politologia

7

Prawo

8

Stosunki międzynarodowe

9

Zarządzanie

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 

Załącznik 1D

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Fizyka techniczna

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny***

6. Matematyka

2

Informatyka

3

Matematyka

4

Geodezja i kartografia

5

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Fizyka techniczna

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Informatyka

3

Matematyka

4

Geodezja i kartografia

5

Gospodarka przestrzenna

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****   lub fizyka z astronomią

 

Załącznik 1E

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1.Filozofia

2.Geografia

3.Historia

4.Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 

Załącznik 1F

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty

obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

1

Filologia

1.1

- sp. filologia angielska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny - angielski

1. Historia

2. Geografia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

1.2

- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim

1.3

- sp. filologia ukraińska z językiem angielskim

1.4

- sp. filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny - niemiecki

1.5

- sp. filologia rosyjska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia

1.1

- sp. filologia angielska

1. Język obcy nowożytny - angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

1.2

- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim

1.3

- sp. filologia ukraińska z językiem angielskim

1.4

- sp. filologia germańska

1. Język obcy nowożytny - niemiecki

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

1.5

- sp. filologia rosyjska

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 

Załącznik 1G

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Architektura krajobrazu

1. Egzamin praktyczny 1/

   - rysunek – ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny***

6. Matematyka

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Architektura krajobrazu

1. Egzamin praktyczny 1/

 - rysunek– ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

1/       na kierunku architektura krajobrazu, do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

*        w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

***  język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 

Załącznik 1H

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych

1. Egzaminy praktyczne 1/ – rysunek i malarstwo

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej

1. Egzaminy praktyczne 2/

1.1.    Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub   innym dowolnie wybranym instrumencie

1.2.    Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny***

6. Matematyka

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych

1. Egzaminy praktyczne 1/ – rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej

1. Egzaminy praktyczne 2/

1.1.    Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub  innym dowolnie wybranym instrumencie

1.2.    Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

1/       do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne

2/       do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

***  język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 

Załącznik 1I

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Język obcy nowożytny***

5. Matematyka

2

Biotechnologia

3

Dietetyka

4

Pielęgniarstwo

5

Ratownictwo medyczne

6

Weterynaria

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking)  średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Język obcy nowożytny***

2

Biotechnologia

3

Dietetyka

4

Pielęgniarstwo

5

Ratownictwo medyczne

6

Weterynaria

*        w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****   lub fizyka z astronomią

Załącznik 1J

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Kierunek lekarski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Matematyka

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking)  średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Kierunek lekarski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka* lub matematyka

*        lub fizyka z astronomią

 

Załącznik 1K

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów

z przedstawionych poniżej)

1

Filozofia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny***

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

2

Nauki o rodzinie

3

Pedagogika

4

Pedagogika specjalna

5

Praca socjalna

6

Socjologia

7

Teologia

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen  uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Nauki o rodzinie

3

Pedagogika

4

Pedagogika specjalna

5

Praca socjalna

6

Socjologia

7

Teologia

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 

Tabela 1

Terminy egzaminów na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2010r.

Lp.

Kierunek studiów

Egzamin praktyczny 1/

Egzamin

pisemny 2/

Konkurs (ranking) świadectw dojrzałości

Ogłoszenie

wyników

1

Architektura krajobrazu

(studia I stopnia) 1/

9.07.2010 r.

15.07.2010 r.

15.07.2010 r.

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia) 1/

8-9.07.2010 r.

15.07.2010 r.

15.07.2010 r.

3

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia) 1/

8-9.07.2010 r.

15.07.2010 r.

15.07.2010 r.

4

Filologia specjalność filologia angielska

(studia II stopnia) 2/

9.07.2010 r.

-

15.07.2010 r.

5

Architektura krajobrazu

(studia II stopnia) 1/

10. 02.2010 r.

-

12.02.2010 r.

 

Tabela 2

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego

na kierunku filologia (specjalność filologia angielska)

 

Liczba punktów

Ocena

Egzamin pisemny – testowy

100 – 91

5,0

90 – 81

4,5

80 – 71

4,0

70 – 61

3,5

60 – 51

3,0

50 – 0

2,0

 

Tabela 3

Harmonogram rekrutacji

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

 

Rejestracja w systemie IRK

14.064.07.2010 r.

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 4.07.2010 r.

 

Rejestracja w systemie IRK (dla kandydatów na studia drugiego stopnia)

14.067.07.2010 r.

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (dla kandydatów na studia drugiego stopnia)

do 7.07.2010 r.

 

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

28.06 – 7.07.2010 r.

 

Egzamin praktyczny na kierunku Architektura krajobrazu (studia I stopnia)

9.07.2010 r.

 

Egzamin praktyczny na kierunku Architektura krajobrazu (studia II stopnia)

10.02.2010 r.

 

Egzaminy praktyczne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia)

8-9.07.2010 r.

 

Egzaminy praktyczne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia)

8-9.07.2010 r.

 

Egzamin z języka angielskiego na kierunku Filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia)

9.07.2010 r.

 

Egzaminy ustne  dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

12.07.2010 r.

 

 

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

15.07.2010 r.

 

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 22.07.2010 r.

 

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia
w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

23. 07.2010 r.

 

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

do 28.07.2010 r.

 

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia
w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

29.07. 2010 r.

 

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

do 2.08.2010 r.

 

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

5.08.2010 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
12.05.2009 07:56
Data aktualizacji:
09.09.2014 13:01
Liczba wyświetleń:
3470
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument