Nr 153 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2010 roku

UCHWAŁA Nr 153

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2010 roku

 

         Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, teologicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika, technologia żywności i żywienia, rybactwo, inżynieria  rolnicza, geodezja i kartografia, weterynaria, teologia na Wydziałach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Społecznych, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Nauk Technicznych, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Medycyny Weterynaryjnej oraz Teologii w ramach limitów ustalonych przez Senat.

§ 2

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.

1.        Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego oraz zbieżność ukończonego kierunku studiów z dyscypliną naukową, w zakresie których realizowane będą studia doktoranckie.

2.        Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

a)     egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego,

b)     egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,

c)      wynik studiów magisterskich,

d)     ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

3.        Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1.     Kandydaci na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:

a)     podanie ( na formularzu),

b)     odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c)      dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,

d)     orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

e)     fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f)      cztery fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,

g)     dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

h)     kserokopia dowodu osobistego- kserokopia strony 1 i 2.

2.   W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

3.   Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie:

1)     kandydaci na I rok studiów w dyscyplinach:

agronomia, kształtowanie środowiska, weterynaria          do 18 czerwca 2010 roku,

2)    kandydaci na I rok studiów w pozostałych dyscyplinach  do 3 września 2010 roku.

§ 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1.       Egzamin z języka obcego nowożytnego.

1)     Kandydaci na studia doktoranckie składają egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego.

2)     Do egzaminu ustnego dopuszczeni są wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocenę dostateczną (3,0 pkt). Wynik postępowania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

2.       Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

3.       Wynik studiów magisterskich.

4.       Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

§ 5

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.       Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.

2.       Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi:

1)     w dyscyplinach:

agronomia, kształtowanie środowiska, weterynaria - 25 czerwca 2010 roku,

2)    w pozostałych dyscyplinach                             - 10 września 2010 roku.

3.       Od decyzji komisji rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

4.       Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

5.       Terminy egzaminów wstępnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

1.       Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.       Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a)        przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b)        dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c)        przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,

d)        przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach określonego limitu naboru,

e)     zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

3.       Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a)     koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

b)     rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 


Załącznik nr 1

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2010 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Postępowanie kwalifikacyjne

1

 Agronomia

 

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny agronomia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

2

 Biologia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny biologia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

3

Filozofia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny filozofia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

4

Geodezja

i kartografia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny geodezja i kartografia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

5

Historia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego

z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny historia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

6

Inżynieria rolnicza

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny inżynieria rolnicza

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

7

Językoznawstwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny językoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

8

Kształtowanie środowiska

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny kształtowanie środowiska

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

9

Literaturoznawstwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego

z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny literaturoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

10

Pedagogika

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny pedagogika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

11

Rybactwo

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny rybactwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

12

Technologia żywności i żywienia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny technologia żywności i żywienia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

13

Teologia

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny teologia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

14

Weterynaria

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny weterynaria

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

15

Zootechnika

Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z języka obcego nowożytnego

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny zootechnika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Załącznik nr 2

 

Terminy egzaminów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2010 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej

w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie

Ogłoszenie wyników

1

Biologia

6-7.09.2010 r.

8.09.2010 r.

10.09. 2010 r.

2

Filozofia

3

Geodezja i kartografia

4

Historia

5

Inżynieria rolnicza

6

Językoznawstwo

7

Literaturoznawstwo

8

Pedagogika

9

Rybactwo

10

Technologia żywności i żywienia

11

Teologia

12

Zootechnika

13

Agronomia

21-22.06.2010 r.

23.06.2010 r.

25.06.2010 r.

14

Kształtowanie środowiska

15

Weterynaria

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2009
Data publikacji:
11.05.2009 07:05
Data aktualizacji:
09.09.2014 12:59
Liczba wyświetleń:
3548
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument