Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich

 

Zarządzenie Nr 49/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2008 roku

 

w sprawie praktyk studenckich

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164 poz. 1166), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207 poz. 2110), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 251, poz. 1852 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego stanowi się co następuje:

 

 

§ 1

Ustalam zasady odbywania praktyk studenckich w roku akademickim 2008/2009, określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do praktyk studenckich od 1 października 2008 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 49 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2008 r.

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH

 

A. STUDIA STACJONARNE

1.      Praktyki są realizowane zgodnie z programem nauczania na danym kierunku kształcenia.

2.      Formę, miejsce oraz czas trwania poszczególnych praktyk oraz praktyk pedagogicznych, dostosowanych do specyfiki programu nauczania i możliwości finansowych wydziału określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może przesunąć w planie studiów realizację części lub całości praktyk.

3.      Dziekan wydziela ze środków przyznanych wydziałowi na realizację procesu dydaktycznego niezbędne środki na realizację planowanych praktyk i odpowiada za ich właściwe wykorzystanie i rozliczenie. Ostateczny termin rozliczenia finansowego praktyk odbywanych w czasie letniej przerwy wakacyjnej ustala się na 30 listopada 2009 r.

4.      Dla zapewnienia odbycia praktyk, dziekan z upoważnienia rektora zawiera umowę lub porozumienie (wzory druków w załączeniu) z podmiotami gospodarczymi, rolnikami indywidualnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi zwanymi zakładami pracy. Umowę lub porozumienie w sprawie odbycia praktyk organizowanych przez Pracownię Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego z upoważnienia rektora zawiera Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Umowę zawiera się w przypadku skierowania z Uczelni na praktykę, zaś porozumienie gdy akceptuje się propozycję studentów dotyczącą miejsca odbywania praktyki. Umowa lub porozumienie powinno określać w szczególności rodzaj praktyki, czas jej trwania i program praktyki.

5.      Studentów obowiązuje na praktykach 40 godzinny tydzień pracy a na praktykach pedagogicznych (ciągłych) 30 godzinny tydzień pracy.

6.      Praktyki przewidziane w programie nauczania jako wyłącznie manualne, powinny być organizowane na podstawie umowy o pracę.

7.      Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w kraju lub za granicą, jeżeli jej program spełnia wymagania praktyki wynikającej z programu nauczania. Dziekan na pisemny wniosek studenta, może wyrazić zgodę na odbycie części lub całości praktyki w wybranym i wskazanym przez studenta zakładzie pracy, jeżeli koszty praktyki pokrywane przez uczelnię będą mniejsze niż w zakładzie pracy, wskazanym przez dziekana.

8.      Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie części lub całości praktyki lub praktyki pedagogicznej podczas roku akademickiego, jeżeli realizowana będzie:

a)   w czasie wolnym od obowiązujących zajęć,

b)   w jednostkach uczelnianych, jeżeli praktyki realizują programowo specjaliści z uczelni,

c)   w uczelnianych klinikach zwierząt i laboratoriach oraz w lecznicach weterynaryjnych na terenie miasta Olsztyna,

d)   w podmiotach gospodarczych i w innych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta Olsztyna,

e)   w szkołach, placówkach opiekuńczych oraz innych, prowadzących działalność pedagogiczną i socjalną.

9.      Studentowi nie przysługują żadne świadczenia od uczelni z tytułu praktyki, jeżeli:

a)   jest właścicielem, współwłaścicielem lub udziałowcem podmiotu gospodarczego, w którym odbywa praktykę,

b)   odbywa praktykę za granicą,

c)   odbywa praktykę w czasie roku akademickiego.

10.  Uczelnia pokrywa następujące koszty praktyk realizowanych poza miejscem stałego zamieszkania z tytułu:

a)   zakwaterowania (w tym również w domach studenckich, jeżeli zakład pracy nie zapewnia bezpłatnego lokalu) wg kosztów rzeczywistych, nie większych jednak od kwoty 6,00 zł za jeden dzień efektywny praktyki,

b)   jednokrotnego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania lub siedziby Uczelni do miejsca praktyki i z powrotem najtańszym środkiem lokomocji publicznej z uwzględnieniem ulg – trasą najkrótszą,

c)   ekwiwalentu ze środków dydaktycznych w kwocie nie większej niż 6,00 zł za każdy dzień trwania praktyki, jako dofinansowanie kosztów wyżywienia.

Za praktyki realizowane na podstawie umowy o pracę, nie przysługują świadczenia wymienione w punktach: 10 b i 10 c.

11.  Na podstawie imiennej listy wypłat zatwierdzonej przez dziekana pokrywane są koszty:

a)   zakwaterowania wg rachunku wystawionego imiennie na studenta,

b)   ekwiwalentu za wyżywienie,

c)   przejazdu na podstawie biletów za przejazd z uwzględnieniem przysługujących ulg.

W przypadku zakwaterowania studentów w Domach Studenckich należących do Fundacji „Żak” - Fundacji Pomocy Studentom UWM w Olsztynie, rozliczenie kosztów zakwaterowania studentów z Fundacją „Żak” następuje na podstawie faktur VAT.

12.  Student zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

13.  Za praktyki realizowane w zakładach pracy, znajdujących się w miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu umożliwiającym codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania, uczelnia nie pokrywa kosztów zakwaterowania i dojazdu oraz ekwiwalentu będącego dofinansowaniem kosztów wyżywienia.

14.  Miesięczna dopłata do praktyk na 1 studenta nie może przekroczyć łącznie kwoty 300,00 zł (zakwaterowanie, ekwiwalent za wyżywienie i koszty przejazdu).

15.  Zasady odbywania praktyk wymiennych przez studentów cudzoziemców, przyjeżdżających do UWM z innych uczelni są analogiczne, chyba, że dziekan zobligowany umowami międzyuczelnianymi postanowi inaczej. Praktyki wymienne finansowane są ze środków dydaktycznych wydziału.

16.  Powtarzanie praktyk odbywa się na pełny koszt studenta.

17.  Nadzór merytoryczny nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje dziekan.

18.  W celu sprawowania nadzoru nad organizacją i przebiegiem praktyk, rada wydziału może powołać wydziałowego kierownika studenckich praktyk spośród nauczycieli akademickich, określając na piśmie jego obowiązki.

19.  Dziekan może wyznaczyć opiekuna (opiekunów) studenckich praktyk spośród nauczycieli akademickich oraz określić na piśmie jego obowiązki w zakresie nadzoru dydaktyczno-wychowawczego.

20.  Kierownik wydziałowy studenckich praktyk z wyjątkiem praktyk związanych z pracą dyplomową inżynierską, licencjacką lub magisterską, z tytułu wykonywania prac administracyjnych i organizacyjnych otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł za 100 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów. Jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc, to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł.

21.  Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł za grupę 24 i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów. Jeżeli praktyka trwa krócej niż 1 miesiąc to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł.

22.  Jeżeli praktyką studencką związaną z wykonaniem pracy dyplomowej inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej, kieruje opiekun (promotor) pracy, dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje.

23.  Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej - nauczyciel szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej - otrzymuje:

a)   wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad studentami podczas odbywania praktyk pedagogicznych ciągłych, w wysokości:

-   za 6 tygodniową praktykę 1 studenta - 280 zł

-   za 5 tygodniową praktykę 1 studenta - 240 zł

-   za 4 tygodniową praktykę 1 studenta - 200 zł

-   za 3 tygodniową praktykę 1 studenta - 160 zł

-   za 2 tygodniową praktykę 1 studenta - 130 zł

b)   wynagrodzenie za przeprowadzenie 1 godziny zajęć z udziałem studenta praktykanta podczas odbywania praktyk śródrocznych, w wysokości:

-   za efektywne zajęcia pokazowe dla studentów - 40 zł

-   za każde efektywne zajęcia próbne - 35 zł

-   za każde efektywne zajęcia asystenckie - 30 zł

Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 23 przysługuje za okres trwania praktyki i będzie wypłacane na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej, którą należy zarejestrować w Dziale Płac przed rozpoczęciem praktyki.

 

B. STUDIA NIESTACJONARNE

1.   Wszystkie praktyki realizowane na studiach niestacjonarnych odbywają się na koszt własny studenta. Zasady zaliczania praktyk uchwala rada wydziału i podaje do wiadomości studentów.

2.   Studenci na kierunkach nauczycielskich: edukacja techniczno-informatyczna, matematyka, pedagogika, teologia oraz studenci realizujący kształcenie w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego zobowiązani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnoszą do uczelni opłatę za praktykę w wysokości 70,00 zł za tydzień zajęć.

 

C. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Poza praktykami wynikającymi z programu nauczania, dopuszcza się możliwość organizowania dla studentów praktyk dodatkowych. Praktyki, są realizowane na koszt własny studenta lub poprzez udział studenta w programie finansowanym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych. Praktyka dodatkowa jest organizowana na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana. Przed złożeniem wniosku, student w porozumieniu
z wydziałowym kierownikiem praktyk lub innym nauczycielem akademickim uzgadnia termin i ramowy program realizacji praktyki.

2.   Po zaakceptowaniu wniosku studenta, dziekan podpisuje porozumienie z zakładem pracy i kieruje studenta na praktykę, określając program oraz czas trwania praktyki. Odbycie przez studenta dodatkowej praktyki potwierdza wydane przez zakład pracy zaświadczenie.

3.   Z zakładami pracy z którymi Uczelnia współpracuje w zakresie odbywania praktyk studenckich dopuszcza się możliwość zawierania odrębnego porozumienia.

4.   W sprawach szczególnych nie uwzględnionych w niniejszych zasadach, decyzję podejmuje właściwy prorektor na wniosek dziekana. 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.12.2008
Data publikacji:
22.12.2008 10:09
Data aktualizacji:
22.12.2008 11:45
Liczba wyświetleń:
7625
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wzory umowów /porozumień - praktyki152.5 KB
Umowa zlecenie - praktyki71 KB
Tabela wypłat - praktyki46 KB