Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.

Zarządzenie Nr 33

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2001 roku

 

w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.

 

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, póz. 385), w związku: - z art. 2376 §1 i art. 2377 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 16 lu­tego 1998 r. Nr 21, póz. 94), z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r., w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 37, póz. 209), stanowi się, co następuje:

§1

Wprowadza się zakładową "Tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu", zwaną dalej "tabelą", jak w załącznikach Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Tabela określa rodzaje środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz okresy ich użytkowania.

§3

Dla stanowisk pracy nie wymienionych w tabeli, zakres wyposażenia oraz okresy ich używalności ustala Prorektor ds. Kadr, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§4

Zasady przydzielania i gospodarowania środkami wymienionymi w tabelach określa załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§5

Koszty związane z zakupem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów ponoszą poszcze­gólne jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie: tabeli norm przydziału środków ochrony indywidu­alnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 4 lipca 2001 r.

 

Rektor prof. dr hab. J. Górecki


Zał.1

ZASADY PRZYDZIELANIA, GOSPODAROWANIA, KONSERWACJI, PRANIA I NAPRAWY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

 

Zgodnie z art. 2376 i 2377 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi:

a)     środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy,

b)     odzież i obuwie robocze:

·         jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

·         ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

1.      Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach zwane dalej "wyposażeniem", przydzielane są pracownikowi nieodpłatnie i stanowią własność pracodawcy.

2.      Kierownik jednostki organizacyjnej nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

3.      Wyposażenie pobiera się z magazynu, a w przypadku jego braku dopuszcza się możliwość indywidualnego zakupu wyposażenia, które uzyskało wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz posiada deklarację zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, w wysokości kwoty ustalonej przez Prorektora ds. Kadr.

4.      Pracodawca może przydzielić pracownikowi używane wyposażenie z wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia - jeżeli wyposażenie to zachowuje właściwości ochronne lub użytkowe, jest czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno-sanitarnym.

5.      Jednostki organizacyjne obowiązane są prowadzić indywidualną kartę ewidencyjną wyposażenia (Zał. Nr 1A).

6.      Okres używalności środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia liczony jest od dnia wydania wyposażenia.

7.      Kierownik jednostki organizacyjnej opisaną (nr tematu płatności, datą wpisania do ewidencji wyposażenia pracownika, kwotą do zwrotu w przypadku indywidualnego zakupu) i podpisaną fakturę przekazuje do Cenzury.

8.      Pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustalenie to nie dotyczy stanowisk, na których wykonywane są prace związane z bezpośrednią obsługa maszyn i innych urządzeń technicznych, albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

9.      Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z pkt 8, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości kwoty wymienionej w pkt. 3.

10.  Pracownik jest obowiązany utrzymywać w należytym stanie przydzielone mu wyposażenie.

11.  Jeżeli utrata lub zniszczenie wyposażenia nastąpiły z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części utraconego lub zniszczonego wyposażenia.

12.  Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

13.  Jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynność ta może być wykonywana przez pracownika za jego zgodą, pod warunkiem wypłacania mu ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych kosztów, ustalonych w Uniwersytecie.

14.  Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego przeznaczonym.

15.  Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania przedmiotów, o których mowa w pkt. 14, jest niedopuszczalne.

 

Maksymalne ceny środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla

pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

L. p.

Nazwa odzieży i obuwia

Obowiązująca cena

1

Kurtka ocieplana

185 zł

2

Kurtka przeciwdeszczowa

60 zł

3

Buty robocze

130 zł

4

Buty profilaktyczne

55 zł

5

Drewniaki

50 zł

6

Półbuty

150 zł

7

Koszula flanelowa

35 zł

8

Beret

10 zł

9

Czapka z daszkiem

20 zł

10

Czapka ocieplana (dziana)

20 zł

11

Fartuch stylonowy

35 zł

12

Fartuch płócienny

50 zł

13

Fartuch drelichowy

70 zł

14

Fartuch laboratoryjny

120 zł

15

Rękawice ocieplane

25 zł

16

Ubranie robocze (drelich)

100 zł

17

Ubranie robocze (ocieplane)

150 zł

18

Buty filcowo-gumowe

110 zł

19

Buty gumowe (męskie)

50 zł

20

Buty gumowe (damskie)

50 zł

21

Ocieplacz

100 zł

22

Komplet sportowy (spodnie + koszulka)

140 zł

23

Buty sportowe wysokie

235 zł

24

Buty sportowe niskie

160 zł

25

Dresy

200 zł

26

Kamizelka ocieplana (fotograficzna)

300 zł

Zakupów można dokonywać tylko za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, według norm przewidzianych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Nr 33 z dnia 4 lipca 2001 r. Rachunek po dokonanym zakupie podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej podając źródło finansowania, datę wpisania i numer ewidencji wyposażenia pracownika oraz kwotę do zwrotu w przypadku indywidualnego zakupu i przekazuje go do realizacji do Sekcji Cenzury i Kas.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.07.2001
Data publikacji:
03.12.2008 08:01
Data aktualizacji:
03.12.2008 08:13
Liczba wyświetleń:
6590
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
karta ewidencyjna wyposazenia zał. 1A doc85.5 KB