Dział Inwentaryzacji

 

Dział Inwentaryzacji
ul. Michała Oczapowskiego 6, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-36-32; +48 89 523-49-03
 

Specjalista
mgr Małgorzata Anielska
+48 89 523-36-32
e-mail: malgorzata.anielska@uwm.edu.pl

 
Specjalista
mgr Joanna Dobrzańska
+48 89 523-36-32
e-mail: joanna.dobrzanska@uwm.edu.pl
 
Specjalista 
mgr Justyna Galewska
+48 89 523-36-32
e-mail: justyna.galewska@uwm.edu.pl
 
Starszy referent
Dorota Lubieniecka
+48 89 523-36-32
e-mail: dorota.lubieniecka@uwm.edu.pl
 
Starszy referent
inż. Andrzej Podgródny
+48 89 523-36-32
e-mail: andrzej.podgrodny@uwm.edu.pl

 

Dział Inwentaryzacji:

 1. organizuje i przeprowadza planowe inwentaryzacje środków rzeczowych i wartości pieniężnych Uniwersytetu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
 2. organizuje i przeprowadza inwentaryzacje doraźne zlecone przez Kanclerza lub inne upoważnione osoby.
 3. informuje kierowników jednostek organizacyjnych o konieczności dokonania czynności przygotowawczych do planowego spisu środków rzeczowych,
 4. kompletuje dokumenty i arkusze spisowe w sposób określony odrębnymi przepisami,
 5. rozlicza komplety materiałów spisowych i przekazuje je za pokwitowaniem właściwej komórce finansowo-księgowej,
 6. prowadzi rejestr arkuszy spisowych, które są drukami ścisłego zarachowania,
 7. przekazuje każdorazowo po zakończeniu spisu Kanclerzowi, a także (zależnie od sytuacji) kwestorowi i zawsze kierownikowi właściwej komórki organizacyjnej, informacje o, stwierdzonych w toku spisu, wszelkich nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątku (magazynowanie, zabezpieczanie, znakowanie, nadmierne zapasy itp.),
 8. gromadzi obowiązujące przepisy dotyczące inwentaryzacji, prowadzi instruktaż członków zespołów spisowych,
 9. prowadzi rejestr przeprowadzonych inwentaryzacji,
 10. uczestniczy w pracach Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej,
 11. sporządza „ Protokoły Likwidacyjne”, przekazuje je za pokwitowaniem właściwej komórce finansowo-księgowej,
 12. organizuje wywóz zlikwidowanego majątku,
 13. prowadzi rejestr przeprowadzonych likwidacji,
 14. sporządza dokumentację umożliwiającą zakup zlikwidowanego majątku używanego,
 15. prowadzi rejestr i wystawia faktury za sprzedany złom,
 16. prowadzi rejestr i wystawia faktury za sprzedaną makulaturę,

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Inwentaryzacji
Wytworzył:
Marzena Miedziejewska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.07.2007
Data publikacji:
01.10.2007 12:34
Data aktualizacji:
20.01.2021 14:54
Liczba wyświetleń:
18763
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument